Adomas Varnas Litų blonknotų dizainas; Vilius Jomantas (500 litų ir 10 litų) Litų dizainas

5 litų banknotas, 1922
Adomas Varnas (1879–1979)

Viena svarbiausių jaunos valstybės užduočių tarpukariu buvo įvesti savo nacionalinę valiutą – litą. Tai padaryti svarstyta dar 1919 m. Netgi numatyta, kad pirmieji lito banknotais bus spausdinami Švedijoje, tačiau šiems planams įgyvendinti tinkamų aplinkybių sulaukta tik po trejų metų. Iki tol Lietuvoje cirkuliavo vokiškos okupacinei Ostlando teritorijai skirtos markės – ostmarkės, Lietuvoje pervadintos į auksinius. Kol pasirodys nuolatiniai banknotai, nutarta skubiai išleisti laikinus pinigus. Reikėjo pasirinkti vizualinį sprendimą, įkomponuoti tekstą ir Vytį. Užsakymo skubotumas lėmė mažą banknotų formatą ir ganėtinai paprastą, tradicinį vaizdinį sprendimą. Naujas piniginis vienetas – litas – į apyvartą išleistas  1922 m., jo dizainą sukūrė dailininkas Adomas Varnas.
Adomas Varnas mokėsi Kauno dvasinėje seminarijoje, po to – Sankt Peterburge, dar vėliau Krokuvos dailės akademijoje intensyviai studijavo piešimą. 1907 m. baigė Ženevos aukštąją dailės mokyklą, o 1920 m. Kaune kartu su kitais įkūrė Lietuvių meno kūrėjų draugiją, buvo jos pirmininkas. Dėstė Kauno meno mokykloje, 1944 m. pasitraukė į Vokietiją, o 1949 m. persikėlė į Jungtines Amerikos Valstijas.

Originalas saugomas Lietuvos banko pinigų muziejuje

500 litų banknotas, 1924
Vilius Jomantas (1891–1960)

Nors Adomo Varno sukurti pirmieji litai apyvartoje pasirodė 1922 m. spalio mėn., jų kiekis buvo nedidelis. Iš pradžių leisti tik banknotai, o monetų net nebuvo. Atnaujinti arba, tiksliau sakant, papildyti litų dizainą teko todėl, kad didžiausias egzistuojantis nominalas buvo 100 litų. Taip pat reikėjo cirkuliuojančius banknotus keisti saugesniais.
1924 m. Lietuvos bankas nutarė išleisti didesnio nominalo – 500 ir 1000 litų – banknotus. Paskelbtas konkursas, kurio laimėtoju paskelbtas dailininko Viliaus Jomanto 500 litų banknoto projektas.
1910–1912 m. Vilius Jomantas mokėsi Vilniaus piešimo mokykloje, o vėliau tęsė mokslus dailės mokyklose Sankt Peterburge. Nuo 1912 m. buvo Lietuvos draugijos narys. Kartu su jos nariais Vilniuje surengė pirmąsias lietuvių dailininkų parodas. Tarpukariu dailininkas piešė knygų iliustracijas, plakatus, kūrė teatro kostiumus, pašto ženklus. 1947 m. buvo ištremtas į Sibirą. Iš jo grįžo 1958 m., mirė Vilniuje 1960 m., sulaukęs 69 metų.

Originalas saugomas Lietuvos banko pinigų muziejuje

10 litų banknotas, 1927
Antanas Žmuidzinavičius (1876–1966)

Tarpukariu pirmieji litai apyvartoje pasirodė 1922 m., bet jų kiekis buvo nedidelis, o didžiausias egzistuojantis nominalas buvo 100 litų. 1924 m. Lietuvos bankas išleido didesnio nominalo litų banknotus. Esant saugesnių banknotų poreikiui, šie buvo tobulinami, siekta juos apsaugoti nuo klastojimo, o Lietuvos bankas išlaikė tradiciją kviesti dailininkus kurti lito banknotus.
1927 m. dailininkui Antanui Žmuidzinavičiui teko garbė ir malonumas sukurti 10 litų banknotą. Išreikštas lūkestis, kad šis banknotas parodytų Lietuvą kaip žemės ūkio kraštą, pavaizduojant ant jo lietuvišką sodybą. A. Žmuidzinavičius ieškojo tol, kol tinkamos sodybos nuotrauką dailininkui paskolino garsus tekstilininkas Antanas Tamošaitis. Šis vaizdas dailininkui pasirodė tinkamas ir atsidūrė ant 10 litų banknoto. Teigiama, kad piešinyje matomas grūdus sėjantis žmogaus yra A. Tamošaičio brolis, ant 10 litų liko banknoto perkeltas iš gautos nuotraukos.

Originalas saugomas Lietuvos banko pinigų muziejuje

Lietuvos dizainas: from temporary to contemporary

Daugelis leidinių apie dizainą prasideda sakiniu, kad dizainą sunku apibrėžti. O kaip pasakoti apie Lietuvos dizainą? Kas yra Lietuvos dizainas? Kada jis atsirado? Kas nepatenka į dizaino sąvoką? Šiuos klausimus kelia ne tik tyrėjai, bet ir plačioji visuomenė.
Parodoje Lietuvos dizainas: from temporary to contemporary susitinka skirtingi ir netgi, nebijokime šio žodžio, eklektiški objektai. Tai neišvengiama, kai pristatomi trijose epochose (tarpukariu, sovietmečiu ir po 1990 m., Lietuvai atgavus Nepriklausomybę) sukurti dizaino gaminiai. Jie priklauso skirtingiems laikmečiams, nevienodas jų dydis, paskirtis, medžiagos, iš kurių jie pagaminti ir t. t. Taip pat tarp eksponatų rasime ir masinės gamybos (sukurtų gamyklose), ir vienetinių objektų.
Rengiant parodą, iššūkiu tapo objektų savitumas, neleidžiąs jų apibendrinti ar ieškoti panašumų. Kadangi kontrastingi ir patys laikotarpiai, nusprendėme nejungti objektų į vieną naratyvą, ir juos „miksavome“, parodydami jų kontrastus, o kai kur – panašumus. Parodos rengėjai nekelia sau užduoties parodyti, kas priklauso Lietuvos dizaino istorijai, eksponatai neskirstyti pagal įdomumą, sėkmingumą ar tiesiog „gerumą“.
Tikime, kad viena iš dizaino funkcijų – jaudinti ir kelti klausimus. Tokia ir šios parodos misija.
Parodos kuratorė Sonata Šulcė

5-litas banknote, 1922
Adomas Varnas (1879–1979)

One of the young state’s most important tasks during the interwar years was to introduce its own national currency – the litas. This was first considered in 1919. It was even planned that the first Litas banknotes would be printed in Sweden, however, suitable circumstances for implementing these plans did not come about until three years later. Prior to that, German marks meant for the occupied Ostland territory – ostmarks – circulated in Lithuania under the name “auksiniai” (“gold pieces”). Before permanent banknotes were issued, it was decided to urgently issue temporary money. This entailed choosing a visual solution and incorporating text and the Vytis coat of arms. The urgency of the order necessitated small dimensions, and a fairly plain, traditional visual solution. Released into circulation in 1922, the new unit of currency – the litas – was designed by the artist Adomas Varnas.
Adomas Varnas studied at the Kaunas Theological Seminary and then in St. Petersburg, before intensively studying drawing at the Academy of Fine Arts in Krakow. In 1907 he graduated from the Geneva Higher Art School, while in 1920 in Kaunas he and others founded the Lithuanian Society of Art Creators, serving as its head. He taught at the Kaunas Art School before fleeing to Germany in 1944 and then the United States in 1949.

The original is held at the Money Museum of the Bank of Lithuania

500-litas banknote, 1924
Vilius Jomantas (1891–1960)

Although the first litas banknotes created by Adomas Varnas entered circulation in October 1922, they were limited in number. Initially only banknotes were issued; coins did not even exist. Renewing or, more accurately, supplementing the litas design was necessitated by the fact that the largest existing denomination was 100 litai. Also, circulating banknotes had to be replaced with more secure ones.
In 1924, the Bank of Lithuania decided to issue banknotes in larger denominations – 500 and 1000 litai. A call for tenders was issued, with the artist Vilius Jomantas’ 500-litas banknote design declared the winner.
From 1910 to 1912, Vilius Jomantas studies at the Vilnius Drawing School, later continuing his studies at art schools in St. Petersburg. A member of the Lithuanian Society starting in 1912, he and other members organized the first exhibitions of Lithuanian artists in Vilnius. During the interwar period, the artist drew book illustrations and posters, as well as creating theatre costumes and postage stamps. In 1947, he was exiled to Siberia. After returning in 1958, he died in Vilnius in 1960 at the age of 69.

The original is held at the Money Museum of the Bank of Lithuania

10 litas banknote, 1927
Antanas Žmuidzinavičius (1876–1966)

During the interwar years, the first litai entered circulation in 1922, but they were limited in number, and the largest denomination in existence was 100 litai. In 1924, the Bank of Lithuania issued litai banknotes in larger denominations. With a need for more secure banknotes, they were improved in an attempt to prevent counterfeiting, while the Bank of Lithuania upheld the tradition of inviting artists to create litas banknotes.
In 1927, the artist Antanas Žmuidzinavičius received the honour and the pleasure of creating the 10-litas banknote. There was a desire for the banknote to show Lithuania as a land of agriculture by depicting a Lithuanian homestead. Žmuidzinavičius searched far and wide before the famous textile expert Antanas Tamošaitis loaned him a photo of a suitable homestead. This image seemed to meet the artist’s needs and ended up on the 10-litas banknote. It is said that the man sowing grain in the picture is Tamošaitis’ brother, whose portrayal in the loaned photograph was transferred onto the 10-litas banknote.

The original is held at the Money Museum of the Bank of Lithuania

Lithuanian Design: From Temporary to Contemporary

Most publications about design begin by stating that design is difficult to define. What, then, can be said about Lithuanian design? What is Lithuanian design? When did it emerge? What falls outside the concept of design? These questions are posed not just by researchers but by society at large.
Diverse and even – dare we say it – eclectic objects meet in the Lithuanian Design: From Temporary to Contemporary exhibition. This is unavoidable, considering that design items created during three different epochs (interwar, Soviet, and after Lithuanian independence in 1990) are presented. They belong to different times, and they vary in size, purpose, production materials, etc. Also, the exhibits include both mass-produced (i.e., made in factories) and unique items.
In organizing the exhibition, the uniqueness of the objects posed a challenge, making it difficult to generalize them or identify similarities. With the time periods themselves also contrasting, we decided not to combine the objects into a single narrative. Instead, by intermixing them, we were able to demonstrate their contrasts – and in some cases, their similarities. The exhibition’s organizers do not strive to present what does or does not belong to the history of Lithuanian design, nor are the exhibits organized based on how interesting, successful, or “good” they are.
We believe that one of the functions of design is to excite and generate questions. Such is the mission of this exhibition.
Sonata Šulcė, exhibition curator

Sekite socialiniuose tinkluose

Naujienlaiškis

.

Partneriai

Visos teisės saugomos: dizainaskaune.lt 2020